KSK-HOUSE

KAZO , SAITAMA , JAPAN
住居設計 ( 2020 )

施工 : 株式会社 住マイルハウス
Photo by Masao Inomata